Jdi na obsah Jdi na menu
 VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2009
o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

§ 1
Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé

Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsahem preventivní prohlídky je
a) doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
b) kontrola očkování proti tetanu,
c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově-hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a zhodnocení onkologických rizik; u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat; u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,
d) vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech,
e) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je
  1. orientační chemické vyšetření moče při každé prohlídce,
  2. vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
  3. vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech,
f) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 4 písm. j) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje,
g) u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let. Není-li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení k provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.

§ 2

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost

(1) Obsahem preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku je
a) založení zdravotnické dokumentace při převzetí dítěte do komplexní péče,
b) anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem1) ,
c) fyzikální vyšetření, jehož součástí je
  1. zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů,
  2. interní vyšetření,
  3. vyšetření psychomotorického vývoje,
  4. cílené vyšetření specifické pro daný věk a zjištění zdravotního rizika včetně rizika týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte,
d) diagnostická rozvaha,
e) závěr a poučení rodiče o výživě a režimu dítěte, včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk,
f) psychoterapeutický rozhovor, jde-li o dítě s poruchami zdravotního stavu nebo o dítě ohrožené poruchami zdravotního stavu včetně poruch zdravotního stavu v důsledku vlivu nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí.
(2) Kromě obsahu prohlídek uvedených v odstavci 1 je dále obsahem
a) první prohlídky novorozence, která se provádí zpravidla do dvou dnů po propuštění ze zdravotnického zařízení, ve kterém byly poskytnuty služby v souvislosti s porodem, a to pokud možno v jeho vlastním sociálním prostředí,
  1. posouzení sociální úrovně rodiny, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci,
  2. vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, vlasů a nehtů, vyšetření mízních uzlin, svalstva a kostry, hlavy včetně tvaru, velikosti fontanel, posouzení švů a změření obvodu hlavy, dále vyšetření očí a jejich okolí včetně postavení bulbů a spojivek, vyšetření uší, nosu, dutiny ústní, krku včetně uzlin, hrudníku, jeho obvodu a tvaru a stavu klíčních kostí, fyzikální nález na srdci a plicích, vyšetření břicha, to je velikost, palpační vyšetření nitrobřišních orgánů a pupeční jizvy, vyšetření třísel včetně palpačního vyšetření a pulzu na stehenních tepnách, vyšetření genitálu, končetin, to je symetrie, deformity, hybnost v kyčelních kloubech a vyšetření psychomotorického vývoje včetně novorozeneckých reflexů,
  3. orientační vyšetření sluchu,
  4. zahájení preventivního podávání vitaminu K,
b) prohlídky ve 14 dnech věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, zjištění výživy dítěte, zahájení preventivního podávání vitaminu D proti křivici, potřebná poučení rodiče dítěte a doporučení odborného ortopedického vyšetření kyčlí mezi 3. až 6. týdnem věku,
c) prohlídky v 6 týdnech věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, kontrola výsledku ortopedického vyšetření a kontrola preventivního podávání vitaminu D, orientační vyšetření zraku,
d) prohlídky ve 3 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, kontrola preventivního podávání vitaminu D, zahájení očkování a plán očkování,
e) prohlídky ve 4 až 5 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, orientační vyšetření zraku a sluchu,
f) prohlídky v 6 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, kontrola preventivního podávání vitaminu D, kontrola vývoje chrupu a poučení rodiče o nutnosti registrace dítěte u zubního lékaře v druhém půlroce života dítěte a jeho zapojení do pravidelných zubních prohlídek,
g) prohlídky v 8 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, orientační vyšetření zraku a sluchu,
h) prohlídky v 10 až 11 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, kontrola preventivního podávání vitaminu D,
i) prohlídky ve 12 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, kontrola preventivního podávání vitaminu D, velikost velké fontanely, vyšetření zraku a sluchu, vývoje řeči, vývoj chrupu a potřebná poučení rodiče dítěte, informace o hygieně dutiny ústní, individuální zvážení celkového příjmu fluoridů, doporučení stomatologického vyšetření,
j) prohlídky v 18 měsících věku, kromě vyšetření uvedených pod písmenem a) bodem 2, stav velké fontanely, vývoj a stav chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření, vyšetření zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte.
(3) Obsahem preventivních prohlídek dětí ve 3 letech věku je
a) rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem1) ,
b) zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte,
c) zjištění hmotnosti a výšky, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity, vyšetření laterality, znalost barev,
d) kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte,
e) vyšetření očí a zraku,
f) vyšetření řeči, hlasu a sluchu,
g) vyšetření moče,
h) vyšetření krevního tlaku a pulzu,
i) vyšetření dutiny ústní, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,
j) vyšetření genitálu, to je uložení varlat u chlapců a zjištění případného výtoku u dívek,
k) závěrečný rozhovor lékaře s rodičem zaměřený k získání aktivní spolupráce, poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, popřípadě podpůrný psychoterapeutický rozhovor, zejména jde-li o vážně nemocné dítě, ohrožené dítě a problematiku funkčnosti rodiny.
(4) Obsahem preventivních prohlídek dětí v 5 letech věku je, kromě obsahu prohlídek uvedených v odstavci 3,
a) zjištění hmotnosti, výšky, zjištění výškově-hmotnostního poměru a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity,
b) zhodnocení psychomotorického vývoje k předběžnému posouzení školní zralosti,
c) vyšetření znalosti barev s požadavkem jejich samostatného slovního označení,
d) kontrola hygienických návyků dítěte se zaměřením na pomočování,
e) vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů při pozitivní rodinné anamnéze, to je při výskytu ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu, anginy pectoris, náhlých cévních mozkových příhod a hyperlipoproteinemii do 55 let věku a dalších rizikových faktorech,
f) vyšetření moče.
(5) Obsahem preventivních prohlídek dětí v 7, 9, 11 a 13 letech věku je
a) rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení celiakie a jiných nemocí a stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky, vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte, poučení o zdravém životním stylu včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, posouzení funkčnosti rodiny,
b) kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem1) , poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku,
c) zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění výškově-hmotnostního poměru a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity,
d) kompletní fyzikální vyšetření, včetně pohybového aparátu, prohlídka kůže, lymfatických uzlin, štítné žlázy, sekundárních pohlavních znaků,
e) vyšetření moče,
f) vyšetření krevního tlaku, pulzu,
g) vyšetření zraku včetně barvocitu,
h) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
i) vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,
j) u dětí ve 13 letech věku zhodnocení psychosociálního vývoje a motorických dovedností, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem, včetně poučení o chráněném sexu,
k) u dětí ve 13 letech věku zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky; u osob zdravotně postižených vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti a informování o možnosti požádat příslušný úřad práce o rozhodnutí, zda nejde o osobu zdravotně znevýhodněnou, podle jiného právního předpisu2) .
(6) Obsahem preventivních prohlídek dětí v 15 letech věku je
a) celkové vyšetření a aktualizace anamnestických údajů podle odstavce 5 písm. a), kontrola, popřípadě doplnění chybějícího očkování v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem1) ,
b) zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění výškově-hmotnostního poměru a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity,
c) kompletní fyzikální vyšetření, včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků,
d) vyšetření moče,
e) vyšetření krevního tlaku, pulzu,
f) vyšetření zraku,
g) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
h) vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření,
i) celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem, včetně poučení o chráněném sexu, u dívek doporučení preventivního gynekologického vyšetření podle § 4 a poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku,
j) zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob zdravotně postižených vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti a informování o možnosti požádat příslušný úřad práce o rozhodnutí, zda nejde o osobu zdravotně znevýhodněnou, podle jiného právního předpisu2) .
(7) Obsahem preventivních prohlídek dětí v 17 letech věku je
a) doplnění sociální, rodinné a osobní anamnézy podle odstavce 5 písm. a), kontrola, popřípadě doplnění chybějícího očkování dítěte, v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem1) ,
b) zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění výškově-hmotnostního poměru a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy či obezity,
c) kompletní fyzikální vyšetření, včetně prohlídky kůže,
d) vyšetření moče,
e) vyšetření krevního tlaku, pulzu,
f) vyšetření zraku,
g) vyšetření sluchu, řeči a hlasu,
h) vyšetření dutiny ústní a stavu chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření,
i) poučení o chráněném sexu, u dívek doporučení preventivního gynekologického vyšetření podle § 4,
j) zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob zdravotně postižených vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti a informování o možnosti požádat příslušný úřad práce o rozhodnutí, zda nejde o osobu zdravotně znevýhodněnou, podle jiného právního předpisu2) .
(8) Poslední preventivní prohlídka se provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let věku. Obsahem prohlídky je kromě obsahu prohlídky podle odstavce 7 dále
a) závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost a převedením do péče praktického lékaře pro dospělé,
b) zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy, vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob zdravotně postižených vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti a informování o možnosti požádat příslušný úřad práce o rozhodnutí, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, podle jiného právního předpisu2) .

§ 3

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru stomatologie

(1) Obsahem preventivních prohlídek, které se provádějí jedenkrát ročně u dětí v prvním roce života mezi šestým až dvanáctým měsícem a dvakrát ročně u dětí a dorostu od jednoho roku života do 18 let věku, zpravidla po uplynutí 5 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky je
a) založení zdravotnické dokumentace,
b) anamnéza se zvláštním zřetelem na vývoj orofaciální soustavy ve věku 3, 6, 12 a 15 let, kdy se i tato anamnéza doplňuje,
c) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomálií v postavení zubů a čelistí,
d) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech a měkkých tkání obličeje a krku,
e) poučení o významu prevence stomatologických onemocnění a poučení o udržování správné hygieny dutiny ústní, o správných stravovacích návycích a o významu fluoridové prevence ve vztahu k riziku vzniku zubního kazu a riziku přenosu kariogenních mikroorganismů.
(2) Obsahem preventivních prohlídek u těhotných žen, které se provádějí dvakrát v průběhu těhotenství, je
a) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní,
b) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách a nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech a měkkých tkání obličeje a krku,
c) poučení o významu prevence stomatologických onemocnění v průběhu těhotenství u ženy i budoucího dítěte včetně poučení o správné hygieně jejich dutiny ústní, o fluoridové prevenci a nutnosti sanace chrupu před porodem k zamezení přenosu kariogenních mikroorganismů z dutiny ústní matky do dutiny ústní dítěte,
d) poučení budoucí matky o nutnosti zajistit stomatologické preventivní prohlídky svého dítěte, a to první mezi 6. až 12. měsícem jeho věku.
(3) Obsahem preventivních prohlídek u dospělých, které se provádějí jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky je
a) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní,
b) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkání obličeje a krku,
c) poučení o správné hygieně dutiny ústní.

§ 4
Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví

Obsahem preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví, které se provádějí v 15 letech věku a dále jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky je
a) rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na známé rizikové faktory,
b) klinické vyšetření prsů v 15 letech a dále od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů,
c) prohlídka kůže a palpační vyšetření regionálních mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů,
d) vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření; neprovádí se u virgo žen,
e) odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému či virologickému vyšetření; neprovádí se u virgo žen,
f) palpační bimanuální vyšetření,
g) poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky,
h) nácvik samovyšetřování prsů při první prohlídce u registrujícího lékaře,
i) u žen od 45 let věku předání doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření ve dvouletých intervalech. Jestliže žena již absolvovala vyšetření podle § 1 písm. g) v období kratším než dva roky a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje,
j) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u žen od 50 let do 54 let věku, od 55 let věku ve dvouletých intervalech nebo jednou za 10 let doporučení k provedení screeningové kolonoskopie; jestliže žena již absolvovala vyšetření podle § 1 písm. f) v uvedených intervalech a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek.
2. Vyhláška č. 183/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek.
3. Vyhláška č. 372/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2010.


Ministryně:
Jurásková v. r.


Poznámky pod čarou:
1) Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb.
2) § 8 odst.1 písm. m) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 109/2006 Sb. a zákona č. 479/2008 Sb.