Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdravotní dokumentace

30. 7. 2013

 

Jak získat zdravotní dokumentaci

Podmínky získání „zdravotní dokumentace“ jsou dány zákonem č. 372/2011 Sb., (o zdravotních službách).

 

Osoby oprávněné nahlížet do zdravotní dokumentace

 

V souladu s ust. § 65 cit. zákona je dáno: Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie

a) pacient nebo zákonný zástupce pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient nebo zákonný zástupce pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,

b) osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),

c) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4, tj. Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

 

Kopie zdravotní dokumentace

 

V případě, že si oprávněná osoba nepořídí kopii nebo výpis ze zdravotní dokumentace sama (což je většina případů), je poskytovateli zdravotních služeb dána zákonem povinnost vyhotovit oprávněné osobě na její žádost výpis nebo kopii zdravotní dokumentace. Tato povinnost musí být splněna do 30 dní od obdržení žádosti oprávněné osoby. V případě, že nebude žádosti vyhověno ve stanovené lhůtě, může se oprávněná osoba domáhat splnění této povinnosti soudní cestou.

Žádající osoby, s výjimkou pacienta, o jehož zdravotní dokumentaci jde, mají povinnost prokázat svou totožnost průkazem totožnosti nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii.

Za pořízení kopií nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace může být, slovy ust. § 66 odst. 3 cit. zákona požadována

• úhrada ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace; ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům,

• za jejich odeslání úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich odesláním, nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo není-li hrazeno pořízení výpisu nebo kopie z veřejného zdravotního pojištění.

 

Potíže s vydáním zdravotní dokumentace

 

Ze zkušenosti s problémy klientů, kteří se potýkali s „vydáním zdravotnické dokumentace“ si závěrem dovoluji uvést pár praktických poznatků, jejichž opomenutí způsobilo klientům mnohdy zbytečné problémy.

• Pacientovi ani osobám výše uvedeným nemůže být nikdy vydán originál zdravotní dokumentace. Do žádosti o „vydání“, fakticky pořízení kopie nebo výpisu, je dobré vždy uvést, že žádáte o vydání kopie zdravotní dokumentace. V případě neochoty poskytovatele zdravotnické služby se totiž může stát (a stalo se), že na žádost pacienta nebylo vůbec reagováno, neboť žádal o originál zdravotní dokumentace, na což nemá zákonný nárok.

• V případě zasílání žádosti je dobré tuto posílat doporučeně na dodejku, aby měl žadatel doklad o datu převzetí jeho žádosti poskytovatelem zdravotních služeb.

• V přiměřeném časovém odstupu od odeslání žádosti, je dobré poskytovatele zdravotních služeb např. telefonicky zkontaktovat se zdvořilým dotazem, zda byla žádost přijata (nejsou v ní nějaké nesrovnalosti nebo nesprávnosti) a kdy a jakým způsobem může dojít k jejímu naplnění.

• V případě, že poskytovatel zdravotnických služeb, k němuž bude žádost směřovat je „velkým“ zdravotnickým zařízením, je dobré, je-li to možné, přes internet zjistit, zda daný poskytovatel nemá svůj „oficiální“ formulář pro podávání žádostí tohoto typu. Podáním žádosti na takovém formuláři uspíšíte její vyřízení, neboť Vám v reakci na Vámi zaslanou žádost, nebude zpětně k vyplnění zasílán vlastní formulář poskytovatele zdravotních služeb.

Autorkou tohoto článku je JUDr. Věra Neradová, Ph.D.