Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky pro poskytnutí "dopravy sanitkou"

17. 6. 2011

Informace

pro smluvní zdravotnická zařízení

červen 2011

 

 

 

Vážení smluvní partneři,

 

dovolujeme si Vás upozornit na stále se vyskytující nedostatky ve vyplňování dokladu VZP-34/2009 „Příkaz ke zdravotnímu transportu“. Z tohoto důvodu předkládáme upřesnění některých pokynů z platné verze Metodiky VZP ČR, kde jsou nejčastější chyby ve vyplňování dokladu VZP-34/2009.

 

Důvod k transportu

-         uvedený důvod např. „neschopen přepravy běžným dopravním prostředkem; zdravotní; k vyšetření; převoz; ...“ je nedostačující, nevypovídá o aktuálním klinickém stavu pacienta a nelze ho akceptovat jako indikaci k dopravě hrazené ze zdravotního pojištění

-         při transportu do a ze vzdálenějšího SZZ musí být navíc zdůvodněna léčba  ve vzdálenějším SZZ

 

Upozorňujeme na důsledné vyplňování kolonek „Hradí ZP, Odkud , Nejbližší SZZ a Kam“.

-         v případě transportu do a ze vzdálenějšího SZZ vyznačit „Odkud“ a  „Kam“ symbolem X ( jen ve zcela výjimečných případech!)

 

Důvod doprovodu

-         uvedený důvod např. „manželka; ano; nutný;…“ není důvod k indikaci doprovodu!

-         doprovod lze indikovat tehdy, kdy je jeho přítomnost nutná pro následné ošetření a vyšetření v SZZ (např. doprovod dítěte, doprovod dezorientovaného člověka). Doprovod není členem posádky vozidla.

-         POZOR – doprovod není dopomoc pro naložení a vyložení pacienta – tuto činnost zajišťuje posádka vozidla!

-         Doporučení – v případě, že doprovod není indikován, kolonku proškrtněte, tím nedojde k dodatečnému vyplnění třetí osobou.

 

Indikace zdravotní dopravy budou předmětem pravidelných kontrol ze strany zdravotní pojišťovny. V případě neodůvodněné indikace či nedůsledně vyplněných dokladů budeme nuceni způsobenou škodu uplatnit vůči indikujícímu lékaři.

 

Dále upozorňujeme na zákonné podmínky indikace zdravotní dopravy pacienta nesmluvní dopravní službou, které stanoví zákon č. 48/1997 Sb, § 36, odst. 3:

 

V mimořádných případech nebo v případech, kdy

b) hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému dopravci; o takové dopravě rozhoduje ošetřující lékař,

c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována doprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna dopravu i jinému dopravci, pokud tuto dopravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové dopravě rozhoduje ošetřující lékař.

 

Ze zdravotní dokumentace musí být zřejmé důvody indikace dopravy nesmluvním dopravcem. Zdůvodnění musí být rovněž uvedeno na Příkazu ke zdravotnímu transportu.  V jiných, než ve shora uvedených případech, indikovat dopravu nesmluvní dopravcem nelze.

 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Krajská pobočka  pro Moravskoslezský kraj

 

Část metodiky VZP týkající se zdravotního transportu.

2.23. VZP-34/2009 Příkaz ke zdravotnímu transportu

Příkaz ke zdravotnímu transportu (dále jen Příkaz) je tiskopis s jednou průpisovou kopií pro indikaci zdravotnických transport a převozu zemřelého pojištěnce na zdravotní pitvu a ze zdravotní pitvy. Zdravotnický transport vyžádá lékař, pokud je pro pojištěnce ze zdravotních důvodů indikován. Příkaz pro cestu do SZZ (smluvního zdravotního zařízení), kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje vždy ten odesílající OL (ošetřující lékař), který poskytnutí zdravotní péče požaduje. Současně s Příkazem pro cestu do SZZ musí odesílající OL vystavit i Příkaz pro cestu zpět, pokud požaduje poskytnutí péče jiných odborných zdravotnických pracovníků než lékařů. Lékař, který poskytl pojištěnci zdravotní péči v SZZ, je povinen zhodnotit, zda je indikován zdravotnický transport pojištěnce do místa pobytu, a v případě, ůe ano, vyplní Příkaz pro cestu zpět. Doklad pro dopravu z pitvy vystaví lékař, který pitvu provedl. Lékař požadující zdravotnický transport vyplní následující údaje dílu A. Dle kap. II.1. Společné zásady vyplňuje Kód pojišťovny, IČP, Odbornost, Pacient, Číslo pojištěnce, Základní diagnóza, Ostatní dg., Kód náhr. Jako Dg. pro indikaci zdravotního transportu uvede základní Dg. Dále uvádí: Na den, ev. hod. – datum dne, na který požaduje transport pojištěnce, a eventuálně hodinu, je-li nezbytné, aby byl pojištěnec dopraven ke zdravotní péči na určitou hodinu. Důvod k transportu: odůvodnění požadovaného transportu, event. speciální podmínky pro transport pojištěnce, které nejsou obsaženy v pokynech pro posádku. V případě transportu do jiného než nejbližšího SZZ, uvede odůvodnění nutnosti léčby ve vzdálenějším SZZ. Pokud se jedná o speciální požadavek, vyznačí navíc: na zdravotní pitvu : transport na zdravotní pitvu ze zdravotní pitvy : transport ze zdravotní pitvy

VITAL: transport lékaře či jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému výkonu nebo doprava transfuzních přípravků, spec. léčivých přípravků, tkání a orgánů nezbytných vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce a bezprostřednímu ohrožení jeho života. Dále se uvede jméno požadovaného zdravotnického pracovníka nebo druh a množství požadovaného materiálu. Výzva se telefonicky předá dopravci. Doprava (včetně nutné dopravy dárců) se vykazuje vždy na číslo pojištěnce příjemce. infekční převoz: pokud se jedná o transport pojištěnce s infekční Dg., prováděný ve zvláštním režimu podle hygienických předpisů sekundární převoz:pro plánovaný převoz vozidlem ZZS se uvede vždy požadovaný typ posádky (RLP nebo RZP). Odkud, Nejbližší SZZ a Kam – uvede se adresa včetně PSČ a popisného čísla, pokud je známo. V případě transportu ze zdravotní pitvy je „Odkud“ místem provedení zdravotní pitvy a „Nejbližší SZZ“ je místo odkud byl zemřelý převezen na pitvu (uvedeno na dokladu „List o prohlídce mrtvého“). Hradí ZP : ošetřující lékař označí symbolem x „Odkud“ a symbolem x „SZZ“. V případě, že v důvodu transportu lékař zdůvodní nutnost léčby ve vzdálenějším SZZ, označí symbolem x „Kam“. Pokud pojištěnec požaduje transport do ZZ, který není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pak lékař do části „Kam“ uvede adresu jako pokyn pro posádku DZS, kam má být proveden transport. V tomto případě pro úhradu ZP označí symbolem x „Odkud“ a „Nejbližší SZZ“. V případě použití tiskopisu pro vyžádání dopravy zdravotnického pracovníka označené VITAL se v části Odkud uvede jméno požadovaného pracovníka a adresa jeho pracoviště ev. místa pobytu. V části Kam se uvede adresa pracoviště, které zdrav. pracovníka požaduje. Pokyny pro posádku: vyznačí zaškrtnutím jeden z předtištěných způsobů transportu pojištěnce, případně požadavek na dvojposádku, pokud z důvodu zdravotního stavu pojištěnce požaduje zajištění transportu dvoučlennou posádkou. Dále zde uvede:

 

při dopravě transfuzních přípravků, spec. léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci druh a požadované množství, ev. speciální podmínky pro dopravu,

 

další potřebné požadavky na transport.

 

Důvod doprovodu: V případě indikace doprovodu nutno vždy uvést jeho odůvodnění Doprovodem se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření v SZZ. Datum, razítko a podpis lékaře – uvede den vystavení Příkazu a potvrdí razítkem a podpisem. Za indikaci transportu odpovídá ošetřující lékař.

 

2.23. VZP-34/2009 Příkaz ke zdravotnímu transportu

Příkaz ke zdravotnímu transportu (dále jen Příkaz) je tiskopis s jednou průpisovou kopií pro indikaci zdravotnických transport a převozu zemřelého pojištěnce na zdravotní pitvu a ze zdravotní pitvy. Zdravotnický transport vyžádá lékař, pokud je pro pojištěnce ze zdravotních důvodů indikován. Příkaz pro cestu do SZZ (smluvního zdravotního zařízení), kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje vždy ten odesílající OL (ošetřující lékař), který poskytnutí zdravotní péče požaduje. Současně s Příkazem pro cestu do SZZ musí odesílající OL vystavit i Příkaz pro cestu zpět, pokud požaduje poskytnutí péče jiných odborných zdravotnických pracovníků než lékařů. Lékař, který poskytl pojištěnci zdravotní péči v SZZ, je povinen zhodnotit, zda je indikován zdravotnický transport pojištěnce do místa pobytu, a v případě, ůe ano, vyplní Příkaz pro cestu zpět. Doklad pro dopravu z pitvy vystaví lékař, který pitvu provedl. Lékař požadující zdravotnický transport vyplní následující údaje dílu A. Dle kap. II.1. Společné zásady vyplňuje Kód pojišťovny, IČP, Odbornost, Pacient, Číslo pojištěnce, Základní diagnóza, Ostatní dg., Kód náhr. Jako Dg. pro indikaci zdravotního transportu uvede základní Dg. Dále uvádí: Na den, ev. hod. – datum dne, na který požaduje transport pojištěnce, a eventuálně hodinu, je-li nezbytné, aby byl pojištěnec dopraven ke zdravotní péči na určitou hodinu. Důvod k transportu: odůvodnění požadovaného transportu, event. speciální podmínky pro transport pojištěnce, které nejsou obsaženy v pokynech pro posádku. V případě transportu do jiného než nejbližšího SZZ, uvede odůvodnění nutnosti léčby ve vzdálenějším SZZ. Pokud se jedná o speciální požadavek, vyznačí navíc: na zdravotní pitvu : transport na zdravotní pitvu ze zdravotní pitvy : transport ze zdravotní pitvy

VITAL: transport lékaře či jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému výkonu nebo doprava transfuzních přípravků, spec. léčivých přípravků, tkání a orgánů nezbytných vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce a bezprostřednímu ohrožení jeho života. Dále se uvede jméno požadovaného zdravotnického pracovníka nebo druh a množství požadovaného materiálu. Výzva se telefonicky předá dopravci. Doprava (včetně nutné dopravy dárců) se vykazuje vždy na číslo pojištěnce příjemce. infekční převoz: pokud se jedná o transport pojištěnce s infekční Dg., prováděný ve zvláštním režimu podle hygienických předpisů sekundární převoz:pro plánovaný převoz vozidlem ZZS se uvede vždy požadovaný typ posádky (RLP nebo RZP). Odkud, Nejbližší SZZ a Kam – uvede se adresa včetně PSČ a popisného čísla, pokud je známo. V případě transportu ze zdravotní pitvy je „Odkud“ místem provedení zdravotní pitvy a „Nejbližší SZZ“ je místo odkud byl zemřelý převezen na pitvu (uvedeno na dokladu „List o prohlídce mrtvého“). Hradí ZP : ošetřující lékař označí symbolem x „Odkud“ a symbolem x „SZZ“. V případě, že v důvodu transportu lékař zdůvodní nutnost léčby ve vzdálenějším SZZ, označí symbolem x „Kam“. Pokud pojištěnec požaduje transport do ZZ, který není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pak lékař do části „Kam“ uvede adresu jako pokyn pro posádku DZS, kam má být proveden transport. V tomto případě pro úhradu ZP označí symbolem x „Odkud“ a „Nejbližší SZZ“. V případě použití tiskopisu pro vyžádání dopravy zdravotnického pracovníka označené VITAL se v části Odkud uvede jméno požadovaného pracovníka a adresa jeho pracoviště ev. místa pobytu. V části Kam se uvede adresa pracoviště, které zdrav. pracovníka požaduje. Pokyny pro posádku: vyznačí zaškrtnutím jeden z předtištěných způsobů transportu pojištěnce, případně požadavek na dvojposádku, pokud z důvodu zdravotního stavu pojištěnce požaduje zajištění transportu dvoučlennou posádkou. Dále zde uvede:

 

při dopravě transfuzních přípravků, spec. léčivých přípravků, tkání a orgánů k transplantaci druh a požadované množství, ev. speciální podmínky pro dopravu,

 

další potřebné požadavky na transport.

 

Důvod doprovodu: V případě indikace doprovodu nutno vždy uvést jeho odůvodnění Doprovodem se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření v SZZ. Datum, razítko a podpis lékaře – uvede den vystavení Příkazu a potvrdí razítkem a podpisem. Za indikaci transportu odpovídá ošetřující lékař.